Shetland pony

Ref: L124

Location: Shetland

Photographer: Richard Ashbee

Shetland pony

Ref: L124

Location: Shetland

Photographer: Richard Ashbee